streda 16. marca 2011

Anglické citáty (s prekladom)

Pre mňa sú citáty niečo, čo má svoj zmysel a význam v tomto svete... Občas sa len treba nad nimi silno zamyslieť, aby človek zistil, čo vlastne znamenajú...


Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.
(Snívaj ako by si mal žiť navždy. Ži ako by si mal zomrieť dnes.)

Never loose your hope. Life without dreams and hope is nothing.
(Nikdy nestrácaj nádej. Život bez snov a nádeje je ničím.)Be glad of life because it gives you the chance to love and to work and to play and to look up at the stars.
(Buď vďačný životu, pretože ti dáva šancu milovať, pracovať, hrať sa a dívať sa na hviezdy.)

The last enemy that shall be destroyed is DEATH.
(Posledný nepriateľ, ktorého treba zničiť je smrť.)

I have tasted all the happiness the world can offer!
(Ochutnala som všetko šťastie, ktoré svet môže ponúknuť!)

It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not.
(Je lepšie byť nenávidený za to, čo si, ako byť milovaný za to, čo nie si.)

It´s better to burn out than to fade away.
(Je lepšie zhorieť ako vyhasnúť.)


You only have one chance to make a first impression.
(Máš iba jednu šancu urobiť prvý dojem.)

Love is secret hidden deep in our hearts.
(Láska je tajomstvo skryté hlboko v našich srdciach.)

No love, no friendship can cross the path of our destiny without leaving some mark on it forever.
(Láska ani priateľstvo nemôžu prejsť cestu nášho života bez toho, aby na ňom nezanechali nejakú stopu navždy.)

No one loves you, like I do!
(Nikto ťa nemiluje tak ako ja!)

Don't let your future be destroyed by your past. 
(Nedovoľ aby tvoja budúcnosť bola zničená tvojou minulosťou.)

They say 'you only regret the things you never do.' Then WHY do I regret every bad thing I did to you?
(Povedali, budeš ľutovať iba veci, ktoré si nikdy neurobil. Tak prečo ľutujem každú zlú vec, ktorú som ti urobil?)

Fallen angels go to the hell...
(Padlý anieli idú do pekla...)

To the world you may be only one person, but to one person you may be the world.
(Pre svet môžeš byť iba jedným človekom, ale pre jedného človeka môžeš byť celým svetom.)

If we were leaving in a world where to say I love you would make more sense, I would always say you I love you.
(Ak budeme opúšťať svet, kde keď povieš milujem ťa bude mať väčší význam, vždy budem hovoriť milujem ťa.)

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the number of moments that take our breath away.
(Život nie je merateľný počtom nádychov,ktoré urobíme, ale počtom momentov,ktoré nám dych zoberú).

Success is getting what you want. Happiness is being happy with what you have.
(Úspech je dostať to,čo chceš. Šťastie je byť spokojný s tým,čo máš.)

I hid my feeling behind a smile.
(Svoj pocit skrývam za úsmev.)

Life is nothing but a game, that most of us will lose.
(Život nie je nič iné, iba hra, ktorú väčšina z nás prehrá.)

Remember that every good friend was once a stranger.
(Pamätaj, že každý dobrý priateľ bol kedysi neznámy.)

Borrow money from a pessimist - they don't expect it back.
(Peniaze si požičiavaj od pesimistov - nebudú rátať s ich vrátením.)

The Eskimo has fifty-two names for snow because it is important to them, there ought to be as many for love.
(Eskimáci majú 52 výrazov pre sneh, pretože je pre nich dôležitý. Toľko by ich malo byť aj pre lásku.)

You can run, but you can´t hide.
(Môžeš bežať,ale neschováš sa.)

A ship in the harbour is safe, but that is not what ships are built for.
(Loď v prístave je vbezpečí, ale na to sa lode nestavajú.)

Every man dies. Not every man truly lives.
(Každý človek zomrie. Ale nie každý človek skutočne žije.)

We cannot direct the wind. But we can adjust the sails.
(Nemôžeme kázať vetru. Ale môžeme prispôsobiť plachty.)

Just because I´m not crying doesen´t mean that I´m ok.
(To, že neplačem ešte neznamená, že som v poriadku.)

I wrote your name in the sky, but the wind blew it away. I wrote your name in the sand, but the waves washed it away. I wrote your name in my heart and forever it will stay.
(Napísala som tvoje meno na oblohu, ale vietor ho odfúkol. Napísala som tvoje meno do piesku, ale vlny ho zmyli. Napísala som tvoje meno do svojho srdca a navždy tam zostane.)

Even the smallest person can change the course of the future.
(Aj ten najmenší človek môže zmeniť budúcnosť.)

Boys break hearts, so why don´t girls break their necks?
(Chlapci lámu srdcia, tak prečo im dievčatá nezlomia krky?)

Tell the world what you intend to do, but first show it!
(Nehovor svetu, čo chceš urobiť. Urob to!)

Your life is what your thoughts make it.
(Tvoj život je to, čo z neho robia tvoje myšlienky.)

Live as you will have wished to have lived when you are dying.
(Ži tak, ako si budeš priať aby si žil, keď budeš umierať.)

You ask me what is wrong and I said NOTHIN, then I turned aroun and whispered EVERYTHIN.
(Spýtal si sa ma, čo sa stalo a ja sompovedala NIČ, potom som sa otočila a zašepkala VŠETKO.)

I can resist everything except temptation.
(Dokážem odolať všetkému, okrem pokušenia.)

Wisch I could be a better person.
(Priala by som si byť lepším človekom.)

Never, never, never, never give up.
(Nikdy,nikdy,nikdy,nikdy sa nevzdávaj.)
That you know my NAME dosen´t mean that you know ME.
(To, že poznáš moje meno, neznamená, že poznáš mňa.)

Be glad of life because it gives you the chance to love and to work and to play and to look up at the stars.
(Buď vďačný životu, pretože ti dáva šancu milovať, pracovať a hrať sa a dívať sa na hviezdy.)

There must be more to life than having everything.
(Život musí byť o niečom inom, ako o tom, mať všetko.)

When all the world is telling you 'no', tell yourself 'yes' ten times louder.
(Keď ti celý svet hovorí "nie", povedz si sama sebe "áno" 10krát hlasnejšie.)

Wisch I was as invisible, as you make me feel.
(Priala by som si byť taká neviditeľná, ako sa kvôli tebe cítim.)

Every man has his price.
(Každý človek má svoju cenu.)

You know you are getting old when the candles cost more than the cake.
(Vtedy poznáš, že začínaš starnúť, keď sviečky stoja viac ako torta.)

Sorry, I can´t be perfect.
(Prepáč, nemôžem byť dokonalá.)

Your whole idea about yourself is borrowed - borrowed from those who have no idea of who they are themselves.
(Celá Vaša predstava o sebe samých je vypožičaná - vypožičaná od tých, ktorí sami namajú tušenie, kto sú.)

Fallen angel go to the hell.
(Padlí anjeli idú do pekla.)

If your happiness depends on what somebody else does, I guess you do have a problem.
(Ak tvoje šťastie závisí na tom,čo robí niekto iný, tak myslím že máš problém.)

I hurt myself so you can´t.
(Zranila som sa sama, takže ty už nemôžeš.)

It is better being an optimist and being wrong, than being a pessimist and being right.
(Je lepšie byť optimista a mýliť sa, ako byť pesimista a mať pravdu.)

While there's life there's hope.
(Kým je život, je aj nádej.)

Never again will my tears fall for you...
Nikdy viac pre teba nuroním slzy.

Tomorrow's life is too late. Live today.
(Žiť zajtra je príliš neskoro. Ži dnes.)

For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness.
(Za každú minútu hnevu strácaš 60 sekúnd šťastia.)

Jus´t because I don´t care dosen´t mean that I don´t udersand.
(To, že ma to nezaujíma, neznamená, že tomu nerozumiem.)

I have fallen down, from heaven.
(Spadla som dole, z neba.)

The most important opinion you have is the opinion you have of yourself.
(Najdôležitejší názor aký máš, je názor na seba smého.)

Nobody can be perfect. Embrace your imperfections, they make you who you are.
(Nikto nie je dokonalý. Obíjmi svoje nedostatky, robia ťa tým, čím si.)

You were born an original. Don't die a copy.
(Narodil si sa ako originál. Nezomri ako kópia.)

Where can you run to escape from yourself?
(Kam môžeš bežať, aby si utiekol sám sebe?)

Those who do not love life do not deserve it.
(Tí, ktorí nemilujú život, si ho nezaslúžia.)

There is one pain I always feel which you will never know because it is caused by the absence of you.
(Je tu bolesť, ktorú stále cítim a ty to nikdy nebudeš vedieť, pretože je spôsobená tvojou neprítomnosťou.)

You can´t not kill what you did not create....
(Nemôžeš zabiť to, čo si nevytvoril...)

It is better to be poor and healthy than rich and sick.
Je lepšie byť chudobný a zdravý ako bohatý a chorý.)

I can by only myself....sorry if that is hell for you.
(Môžem byť iba sama sebou....je mi ľúto ak je to pre teba peklo.)

Sometimes by losing we gain and sometimes by gaining we lose.
(Niekedy stratou získavame a niekedy získavaním strácame.)

Sometimes, the person who you fall for, isn´t ready to catch you.
(Niekedy človek, kvôli ktorému padáš nie je pripravený ťa chytiť.)

Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much.
(Odpúšťaj vždy nepriateľom. Nič ich nedokáže rozzúriť viac.)

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.
(Neži v minulosti, nesnívaj o budúcnosti, sústreď myseľ na prítomný okamih.)


That which does not kill me, makes me stronger.
(To čo ma nezabije to ma posilní.)

You were chosen as the best possible person to live your life.
(Bol si vybraný ako najvhodnejšia osoba na prežitie tvojho života.)

Have no fear of perfection - you'll never reach it.
(Nemaj strach z dokonalosti - nikdy ju nedosiahneš.)

Death is not the worst than can happen to men.
(Smrť nie je to nejhoršie, čo sa môže človeku stať.)

Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
(Nehovor, že svet sa o teba má postarať. Svet ti nič nedlží. On tu bol prvý.)

It is better to be envied than pitied.
(Radšej byť nenávidený ako ľutovaný.)

Every man gotta right to decide his own destiny.
(Každý človek má právo rozhodovať o svojom vlastnom osude.)

There will come a point, during the pursuit of your goals, when you must spread your wings and fly.
(Raz príde čas, na ceste za tvojimi cieľmi, keď budeš musieť roztiahnuť krídla a letieť.)

All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
(Všetko o čom musíme rozhodovať je, čo urobiť s časom, ktorý nám bol daný.)


There are many things that we would throw away if we were not afraid that others might pick them up.
(Je veľa vecí, ktoré môžeme odhodiť bez obáv, že by ich niekto iný mohol zodvihnúť.)

I´m an idealist. I don´t know where I´m going, but I´m on my way.
(Som idealista. Neviem kam idem, ale viem, že som na správnej ceste.)

Everything you can imagine is real.
(Všetko čo si predstavuješ je skutočné.)

10 komentárov:

 1. Úžastné citáty. Požičiam si niektoré :)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Toto sú skvelé citáty či po slovensky alebo anglicky a veľmi sa mi hodia.Píšem pre kamarátku knihu len tak zo srandy a používam ich tam. Veľmi pekné. :)

  OdpovedaťOdstrániť
 3. nádherné citáty :3

  OdpovedaťOdstrániť
 4. vážne :o úžasná stránka :3 s citom ♥ božské citáty :)

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Skvelé citáty :3 Lepšiu som nenašla :))

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Nádherné citáty-píšem si ich do DENNÍKA dúfam že nevadí ��

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Nádherné citáty-píšem si ich do DENNÍKA dúfam že nevadí ��

  OdpovedaťOdstrániť